Riktlinjer för samarbete mellan Svenska Epilepsisällskapet och läkemedelsindustrin.

Svenska Epilepsisällskapet är en vetenskaplig sammanslutning vars syfte är att främja forskning och utveckling inom epileptologin i Sverige. I Svenska Epilepsisällskapets stadgar finns föreskrivet att Sällskapet skall vara oberoende av andra intressen än dem som betingas av medicinsk praxis, kunskap och vetenskap. Sällskapet söker finansiellt stöd av bidragsgivare men får ej därigenom komma i beroendeställning vad gäller verksamhetens innehåll eller utövande. Finansiellt stöd kan således endast accepteras om detta ges utan villkor eller föreskrifter som kan komma i konflikt med sällskapets principer om oavhängighet i alla dess aktiviteter.

Sällskapet erhåller årligen generöst ekonomiskt bidrag utan villkor från flera läkemedelsföretag. Detta ekonomiska stöd möjliggör bl a för Sällskapet att ha omfattande utbildningsaktiviteter för medlemmarna.

Baserat på ovan angivna stadgeföreskrifter har i positiv samverkan med våra sponsorer från läkemedelsindustrin följande praxis vuxit fram: Svenska Epilepsisällskapet ser det som angeläget och i linje med Sällskapets syfte att bidra till kompetensutveckling inom epileptologin även för industrins representanter. Som uttryck för detta är varje bidragsgivare välkommen att delta med 1 – 2 kursdeltagare vid den årliga kurs som utgör Svenska Epilepsisällskapets främsta utbildningsaktivitet. Industrins representanter deltar därvid på samma villkor som Sällskapets medlemmar.

Vid av Svenska Epilepsisällskapet arrangerat möte (utbildningsmöte, workshop eller vetenskaplig sammankomst) förekommer inte produktinformation. Detta gäller dock inte när Svenska Epilepsisällskapet medverkar som arrangör av internationella möten och kongresser. I dessa sammanhang tillämpas den praxis och de riktlinjer som utformats av ILAE.

Svenska Epilepsisällskapet är inte medarrangör vid möten (produktinformation och vetenskaplig sammankomst) anordnade av enskild läkemedelsfirma. Detta är undertecknat Göteborg 1996-09-17 för styrelsen av dåvarande ordföranden Kristina Malmgren och dåvarande sekreteraren Ingrid Olsson.

Sponsorer