Startsida - Svenska Epilepsi Sällskapet
Användarnamn Lösenord  

 

 Lör 22 Juli 2017

Våra sponsorer:

Actavis

Combigine

Sandoz

Shire

UCB

Livanova

Om föreningen

Svenska Epilepsisällskapet
Aktivitetsgraden har alltsedan SES bildades varit hög. Beträffande vetenskapliga aktiviteter kan nämnas tre vetenskapliga möten, där både preklinisk och klinisk epilepsiforskning i landet presenterats. Det första var ett tvådagars-symposium i Göteborg 1988, som en "generalmönstring" av den svenska epilepsiforskningen. Det andra vetenskapliga mötet ägde rum i Uppsala 1994 med stöd från Medicinska Forskningsrådet, och abstracts från detta möte publicerades i Journal of Epilepsy. Det tredje vetenskapliga mötet ägde rum i Uppsala i oktober 1998, och abstracts från detta möte publicerades i Epilepsy Research. Svenska Epilepsisällskapet har under tidsperioden också kunnat stimulera forskningsinsatser genom resestipendier.

SES var delararrangör vid ett symposium om epilepsikirurgi i Köpenhamn 1987, har tillsammans med Svenska Epilepsiförbundet arrangerat den 7:e skandinaviska epilepsikongressen i Tylösand 1989, och har också varit medarrangör av nordeuropeiska epilepsikongresser. Medlemmar i SES har en rad europeiska och internationella uppdrag inom ILAE, bl.a. är SES representerat i Commission of European Affairs, där europeiska riktlinjer både för epilepsivård och för vetenskaplig samverkan utvecklas.

En annan huvuduppgift för SES är utbildning, och sällskapets årliga kurs, som är avgiftsfri för medlemmarna, fyller här en mycket viktig funktion. Ämnena för kursen har hittills varit basala epilepsimekanismer, farmakologi, neuropatologi, genetik, epilepsi och psykiatri, epilepsi och cerebrala anläggningsrubbningar, neuroimaging vid epilepsi och epilepsikirurgi. 1999, det svenska hjärnåret, var temat Epilepsy, a window to understanding the brain, med såväl nationella som utländska inbjudna föredragshållare. Förutom höstkurserna har SES vidare genom åren arrangerat ett flertal workshops, bl.a. om EEG-terminologi, epilepsikirurgi, vagusstimulering, neuropsykologi, magnetresonanstomografi och magnetresonansspektroskopi vid epilepsi, epilepsihabilitering/rehabilitering och EEG-video monitorering vid epilepsiutredning. SES är medlem i EUREPA (European Epilepsy Academy), vars främsta mål är att förbättra och koordinera utbildningen om epilepsi på alla nivåer inom alla de europeiska epilepsisällskapen.

Sällskapet erhåller årligen generöst bidrag utan villkor från flera läkemedelsföretag, vilket är av stor betydelse för möjligheten att bedriva alla ovan beskrivna aktiviteter. I positiv samverkan med våra sponsorer har en praxis för samarbetet vuxit fram, som kan sammanfattas så, att SES bidrar till kompetensutveckling även för industrins representanter, framför allt genom att varje bidragsgivare är välkommen att delta med 1-2 kursdeltagare vid SES årliga kurs, på samma villkor som sällskapets medlemmar. Däremot förekommer inte produktinformation vid möten som SES arrangerar och SES är inte heller medarrangör vid möten som enskild läkemedelsfirma ordnar. När SES medverkar som arrangör vid internationella möten gäller de riktlinjer för samarbete med industrin som utformats av ILAE.

Styrelsen har såväl specialitetsmässig som geografisk spridning. Såväl neurologi, neurokirurgi och neuropediatrik som klinisk neurofysiologi är företrädd, och de flesta universitetssjukhus representerade. Detta, tillsammans med det stora medlemsantalet och antalet övriga företrädda yrkeskategorier har bidragit till ett mycket gott samarbete i epilepsifrågor i Sverige, såväl forskningsmässigt som kliniskt. Medlemmar i SES har i en rad olika sammanhang bidragit till den positiva utveckling och det ökade intresset för epilepsi som ses i dag. Som exempel kan nämnas Socialstyrelsens expertrapport om epilepsi, MFR:s "state of the art" rapport om epilepsikirurgi och Socialstyrelsens kravspecifikation för epilepsikirurgi. Det senare arbetet inkluderade en retrospektiv multicenteruppföljning av 80-talets epilepsikirurgi i Sverige, och ledde till att ett nationellt prospektivt kvalitetskontrollregister utarbetades. Medlemmar i SES deltog också 1997 i en workshop i samarbete med norska och svenska Läkemedelsverket om epilepsibehandling Information från Läkemedelsverket, 1997, 9, Nr 4, 13-41; Läkemedelsverket/Statens legemiddelskontroll, Workshop proceedings: Treatment of Epilepsy, 1998.1,1-243). Samma år publicerades en serie översiktsartiklar om epilepsi i Läkartidningen (serien finns att beställa som särtryck från Läkartidningen: Tomson, T, ed. Epilepsi: särtryck av en serie artiklar ur Läkartidningen 1996-97.

Svenska Epilepsi Sällskapet  |  Copyright ©1989 - 2017 Svenska Epilepsi Sällskapet
 
Produced by Webbmakaren  UCB Activis Elekta Eisai GSK GlaxoSmithKline